Книжкові виданння до 30-ї річниці Незалежності України за результатами конкурсу МКІП

На виконання плану роботи УІК на 2021 рік (пункт 3.3, підпункт 3.3.1) та відповідно до пункту 9-1 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Українському інституту книги для підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі, затвердженого постановою КМУ від 12 червня 2019 року № 638 підготовлено технічне завдання на книжкові проекти до 30-ї річниці Незалежності України та супровідний лист на МКІП щодо оголошення мистецького конкурсу книжкових проектів до 30-ї річниці Незалежності України (лист Інституту № 15-004/88 від 01 березня 2021).

На участь у мистецькому конкурсі МКІП подано 48 заявок у кількості 164 книжкових проектів.

Фахівцями Інституту, залучені конкурсною комісією МКІП на громадських засадах, проведено експертизу книжкових проектів та надано відповідні рекомендації і висновки. 

За результатами проведення мистецького конкурсу наказом МКІП від 12.08.2021 № 646 затверджено перелік переможців - 126 книжкових проекти від 43 видавців. Затверджений перелік та усі матеріали переможців мистецького конкурсу МКІП передано Інституту для проведення переговорних процедур та укладення договору про закупівлю з переможцями мистецького конкурсу (лист МКІП № 9788/5.11.2 від 17.08.2021).

Перелік переможців мистецького конкурсу оприлюднено на сайті Інституту. 

Сформовано групи технічних характеристик за типами видань для проведення моніторингу кошторисів витрат переможців мистецького конкурсу. Проведено моніторинг книжкових проектів.

Підготовлено та затверджено перелік одержувачів книжкових видань творів української літератури, виданих до 30-ї річниці Незалежності України, у загальній кількості 26 одержувачів (обласні бібліотеки та бібліотеки м. Києва) (наказ Інституту від 09.09.2021 № 68-од).

Проведено переговорні процедури. Укладено 109 договорів про надання послуг з підготовки, видання та доставки книжкового видання твору української літератури.

Проведено перевірку 108 макетів книжкових видань творів української літератури згідно з умовами Договору.

У листопаді-грудні 2021 року прийнято та опрацьовано звітні документи за виконаними проектами, проведено оплату.

For the implementation of the UBI 2021 annual work plan (Clause 3.3, Sub-Clause 3.3.1) and pursuant to the Clause 9-1 on the procedure of the use of funds, envisaged in the state budget for the Ukrainian Book Institute’s support of book publishing and Ukrainian literature promotion abroad, approved by the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 12 June 2019 No. 638, the UBI developed technical requirements for book projects on the occasion of the 30th anniversary of the Independence of Ukraine and wrote a cover letter to the MCIP about the announcement of the art contest of book projects on the occasion of the 30th anniversary of the Independence of Ukraine (UBI’s letter No. 15-004/88 dated 1 March 2021).

For the participation in the MCIP art contest, 48 applications and 164 book projects were submitted.

UBI’s experts engaged by the MCIP contest commission on a common basis conducted expertise of book projects and made relevant recommendations and conclusions.

Based on the results of the art contest and the Order of the MCIP dated 12 August 2021 No. 646, the list of winners was approved — 126 book projects from 43 publishers. The approved list and all the materials of the winners of the MCIP art contest were submitted to the UBI for negotiations and signing of purchase agreements with the winners of the art contest (MCIP’s letter No. 9788/5.11.2 dated 17 August 2021).

List of the winners of the art contest is published on the UBI’s website.

Groups of technical characteristics were formed based on the types of publications in order to monitor expense estimates of the winners of the art contest. Monitoring of the book projects was conducted.

The UBI formed and approved the list of recipients of the works of Ukrainian literature published on the occasion of the 30th anniversary of the Independence of Ukraine to the total of 26 recipients (regional libraries and libraries of the city of Kyiv) (Order of the UBI dated 9 September 2021 No. 68-оd).

Negotiations were conducted. The UBI signed 109 agreements on rendering services of preparation, publishing and delivery of the publication of the Ukrainian literature work.

The UBI verified 108 layouts of the works of Ukrainian literature according to the terms of the agreement.

In November-December 2021, accounting documents for the implemented projects were accepted and processed, and payments were made.

Основні показники:

№ з/п

Показник

Кількісний результат

1

Бюджет заходу, млн. грн.

44,78

2

Усього подано заявок на участь у конкурсі

48

3

Кількість запропонованих на конкурс книжкових проектів

164

4

Отримано від МКІП пакети документів, усього

43

5

Отримано від МКІП перелік переможців у кількості книжкових проектів

126

6

Проведено переговорні процедури (ПП)

41

7

За результатами отриманих відмов видавців від виконання проектів, моніторингу та ПП знято книжкові проекти

17

8

Укладені Договори на виконання книжкових проектів

109

9

Виконано проектів

106

10

Кількість одержувачів (бібліотек) книжкових проектів

26

11

Сума проведених оплат за виконані проекти, млн грн

30, 546

12

Утворена економія, млн. грн.

14,234